torstai 21. tammikuuta 2021

Yhteinen tanssi

Kohtaaminen on olennainen osa kehittämis- ja
asiakastyötä, painottaa Hanna Torvinen
Ulkona on lumoavan kaunis pakkaskeli, joka houkuttaa meitä talven riemuihin tai kenties sisätiloihin, kääriytymään lämpimän viltin alle ja hyvän kirjan ääreen. Siirryn ajatuksissani tulevaan työhön. Mitä lastensuojelun kehittäminen on, mitä se minulle sosiaalityöntekijänä merkitsee ja mitä se on LUMO – lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hankkeessa? 

Olen sosiaalityöntekijä, YTM, vuosimallia -93. Olen tehnyt sosiaalialan eri tehtävissä pitkän rupeaman töitä, josta viimeiset kymmenisen vuotta lähiesimiehenä. Olen työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä puolella ja myös kolmannen sektorin tehtävissä lastensuojelujärjestössä. Pidän työstäni ja innostun siitä aina uudelleen. 

Lastensuojelun kehittäminen on keskustelua, tekemistä ja myös uudenlaisten toimintamallien kokeilemista ja luomista – yhdessä asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden ja monialaisten verkostojen kanssa. Se on myös vanhasta poisoppimista ja luopumista. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan sekä työntekijöitä että johtoa ja erityisesti asiakkaita. Kehittäminen voi tuntua työläältä arjen puristuksessa ja kiireen keskellä. Jännittää, miten väki innostuu uudesta hankkeesta, vaikka se olisi juuri se mahdollisuus mitä on toivottu ja odotettu. 

Kohtaaminen. Kohtaamisessa kiteytyy olennainen. Miten kohtaamme, miten huomioimme toisen, oli se sitten asiakas tai ammattilainen. Väitän, että hyvään ja huonoon kohtaamiseen menee tasan saman verran aikaan. Silloin kun kohtaaminen on hyvää, kuulemme ja ymmärrämme toisiamme, kohtaaminen sujuu kuin tanssi. Huonossa kohtaamisessa koemme, ettemme tule kuulluksi, meitä ei arvosteta, eikä kunnioiteta. Löydämmekö hankkeessa yhteisen kielen, yhteisen sävelen – kutsunkin sinut mukaan yhteiseen tanssiin.

LUMO-hankkeen tavoitteena on parantaa ja uudistaa lastensuojelua monialaisesti sekä edistää systeemistä lastensuojelua ja erityisesti asiakasosallisuutta. Systeemiseen lastensuojeluun liittyy luovuttamattomia periaatteita, jotka ovat mielestäni johtotähtenä tässä hankkeessa. Palaan näihin mielessäni, lähtiessäni illalla koiran kanssa lenkille, lähimetsän poluille.

  • Lapsilähtöisyys ja kontekstisidonnaisuus: autetaan lapsia heidän elinympäristössään ja edetään ainutkertainen tilanne ja lasten tarve edellä
  • Suhdeperusteisuus: kaikkein tärkeintä on lapsen, vanhempien ja läheisten kanssa tehtävä suora, kohtaava vuorovaikutustyö, jota muu toiminta tukee
  • Systeeminen ajattelu ja sitä tukevat työmenetelmät: perheterapeuttisen, dialogisen, narratiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian oppeja hyödynnetään lastensuojelussa
  • Lastensuojelun sosiaalityö johtaa asiakasprosessia ja sille pitää turvata tarvittavat resurssit. Muita kutsutaan tai muut tulevat mukaan asiakkaan prosesseihin
  • Monitoimijuus: asiakkailta, läheisiltä, ammattilaisilta koottu tieto ja tarvittava tuki rakentuvat yhdessä

Hyvää ja kehittämismyönteistä LUMO-kautta! 

Tule juttelemaan tai laita viestiä lastensuojelun kehittämisasioissa.

Hanna Torvinen työskentelee LUMO-hankkeessa Pohjois-Karjalan projektiasiantuntijana (hanna.torvinen (at) siunsote.fi, p. 013 330 9862)

Osataan, tuetaan ja tehdään yhdessä!

Tarja Saharinen korostaa yhteistyön
merkitystä kehittämisessä
Aloitin vuoden alussa projektikoordinaattorina Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hankkeessa. SOTE-yhteistyöalueen hankkeeseen kuuluvat Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Siun Sote, Essote ja Sosteri. Olen ollut töissä KYSissä ja sen alueella 25 vuotta eri tehtävissä ja palasin Keski-Suomesta psykiatrian ylihoitajan työstä seitsemän vuoden jälkeen. Viimeisimmäksi oli ilo olla mukana tuliterän Keski-Suomen keskussairaala NOVAn kehittämisessä. 

Koti on Varkaudessa, mutta paljon olemme myös vapaa-ajan kodissa Heinävedellä. Lapset ovat aikuisia, ja meillä on onni olla kahden lapsen isovanhempia. Harrastan ystävyyttä, arkiaskareita, kirjoittamista, luontoa ja pilkkimistä. Perhe on tullut vielä tärkeämmäksi nyt korona-aikana. 

Depressioprojektissa tutkin pohjoissavolaisen väestön terveyteen liittyvää elämänlaatua ja sen riskitekijöitä. Parasta oli kohdata tutkittavat ihmiset. Vakavasti masentuneiden potilaiden puolisoita olen haastatellut heidän voimavaroistaan ja heitä kuormittavista tekijöistä. Perheen ja lasten merkitys nousi vahvasti esille. Perheen, omaisten ja järjestöjen kanssa tehtävä työ on tärkeää. 

Arvostan entistä enemmän yhdessä tekemistä ja yhdessä kehittämistä. Yhdessä on helpompi kohdata asiakkaiden haastavat tilanteet, etsiä ratkaisut ja jaksaa paremmin. Toisiltamme oppiminen on jatkuva mahdollisuus meille ja asiakkaillemme. 

Vaikeissa tilanteissa olevat lapset, nuoret ja heidän perheensä ansaitsevat tulla kohdatuiksi tasavertaisina kumppaneina ja autetuiksi parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella ja osaamisella. Erityisen vaativissa tai harvoin tarvittavaa osaamista edellyttävissä tilanteissa tulee olla tarjolla moniammatillista ja -alaista konsultaatioapua ja tukea myös työntekijöille. Tässä on tavoite OT-keskuksen konkreettiselle kehittämiselle. Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita! 

Vaativissa tilanteissa tarvitaan paljon toivoa, uskoa ja luottamusta – joskus myös nopeaa toimintaa. Kun hätä on suurin, on yleensä toisten apu tarpeen. Yksin yrittäessä, tai jos ei saa apua, toivo ja usko alkavat hiipua ja voimavarat kadota. Aina kannattaa kysyä itseltään ja asiakkailta, millainen on tänä päivänä oma kokemus mielen, kehon ja ihmissuhteisiin liittyvästä hyvinvoinnista ja toimintakyvystä: terveyteen liittyvästä elämänlaadusta. 

Työhöni on aina kuulunut moniammatillista ja -alaista työtä sekä erilaisia, myös haastavia tilanteita. Koulutus, konsultaatiomahdollisuus, työnohjaus ja mentorointi ovat suuri apu – samoin työtovereiden ja lähiverkoston tuki. Palveluissa ja kehittämisessä kokemusasiantuntijat ja asiakkaat ovat välttämättömiä. Palvelujen yhteiskehittämisessä voittavat kaikki! 

Motto: Eiku vuan etteen päen, sano mummo lumessa! 

Tarja Saharinen (psykiatrian sh, TtT ja yhteisötyönohjaaja) työskentelee projektikoordinaattorina Itä- ja Keski-Suomen OT-hankkeessa (tarja.saharinen(at)kuh.fi, p. 044 717 8571)

keskiviikko 20. tammikuuta 2021

Kehittämistä keskellä Suomea

Reetta Salmi korostaa kehittämistyön aitoa
ja konkreettista merkitystä työn arkeen
Olen työskennellyt noin kymmenen vuotta erilaisissa sosiaalityöntekijän tehtävissä ja ennen LUMO-hankkeeseen siirtymistä työskentelin pitkään sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollossa. LUMOssa Itä- ja Keski-Suomi yhdistävät voimavaransa ja kehittävät maakuntien lastensuojelua yhdessä, osana valtakunnallista Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. 

Keski-Suomessa lastensuojelun systeemisen toimintamallin pilotointi aloitettiin vuonna 2018 ja silloisessa lastensuojelun avohuollon tiimissämme tehty kehittäminen ja mallin kouluttaminen antoivat itselleni sysäyksen hakeutua kehittämistehtäviin. 

LUMOssa ensiarvoisen tärkeää on pyrkiä siihen, että kehittämistyöllä on aitoa ja konkreettista merkitystä työntekijöiden ja asiakkaiden arjessa. Asiakkaiden ja työntekijöiden näkemykset toimivat kehittämisen lähtökohtana.  

Resurssit ovat niin tiukoilla, ettei mihinkään näennäiseen ole aikaa tai voimavaroja. Kehittämistyön tavoitteena on kuunnella asiakkaita ja saada aikaan pysyviä rakenteita asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Kerrotut kokemukset voivat rakentaa pysyviä osallisuuden muotoja.

Toisena tavoitteenamme on kehittää monialaista yhteistyötä ja sen rakenteita yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen kanssa. Kaarina Mönkkönen ja Taru Kekoni ovat kirjoittaneet siitä, kuinka tärkeää monialaisessa yhteistyössä on ymmärtää toisten ammattilaisten rooli ja toiminnan oikeutus. Monialaisen yhteistyön rakenteiden tulisi olla organisaation rakenteissa, ei ainoastaan yksilön varassa. Omalla työurallani suurimmat onnistumiset ovat syntyneet silloin, kun oman työn rajojen osoittamisen sijaan on lähdetty kysymään keinoja rajojen ylittämiseksi. 

LUMOn kolmantena tavoitteena on juurruttaa lastensuojelun systeeminen toimintamalli pysyväksi osaksi lastensuojelua ja yhteistyötahojen toimintaa. Työntekijät ovat kokeneet systeemisen toimintamallin mukanaan tuomien perheterapeuttisten menetelmien soveltamisen sekä perheterapeutin työpanoksen tukevan omaa työtään sekä työssä jaksamista. Monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan jäsennystä, johon systeeminen ajattelutapa tarjoaa keinoja. 

Gustaf Molander on kirjoittanut siitä, kuinka työssä onnistumisen yhteydessä puhutaan usein vuorovaikutuksessa onnistumisesta. Sen vuoksi haastamme Teidät kaikki kehittämään lastensuojelua yhdessä LUMOn kanssa. Ilman teitä upeita ammattilaisia ja asiakkaita ei synny sitä vuorovaikutusta, joka mahdollistaa kehittämistyössä onnistumisen. 

Reetta Salmi työskentelee LUMO-hankkeessa Keski-Suomen lastensuojelun kehittäjänä (reetta.salmi(at)koske.fi, p. 040 563 7220)


Kehittämisterveisiä Pohjois-Savosta

Vaikuttavat toimintamallit helpottavat
työtä, kannustaa Maria Partanen
Olen ilokseni päässyt mukaan LUMO-hankkeen loistavaan tiimiin aloittamalla 11/2020 Pohjois-Savon hanketyöntekijänä. Koulutukseltani olen YTM, sosiaalityöntekijä ja urani olen tehnyt Kuopiossa pääosin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävissä. Viimeisimmäksi olen työskennellyt Kuopion kaupungilla lapsiperhepalvelujen kehittämisasiantuntijana. Olen toiminut 2018 alkaen lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajana.  

Lastensuojelun systeemisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen osaksi monitoimijaista lastensuojelua koko Pohjois-Savossa on sekä hankkeen tavoitteena, mutta myös itselleni henkilökohtaisesti tärkeää. Olen päässyt kouluttajan ja sosiaalityöntekijän roolissa näkemään mallin mukaisen työskentelyn vaikuttavuuden. 

Olen kokenut, että systeemisellä työskentelyllä asiakkaisiin on mahdollista luoda luottamussuhde, ja perheiden historia, todellinen tilanne sekä tuen tarve nousevat aidosti esille. Tätä kautta perheet tulevat paremmin ja oikea-aikaisesti autetuiksi. Pohjois-Savossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on ollut vuosien ajan suurempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Uskon, että toimivalla ja oikein resursoidulla systeemisellä työskentelyllä voidaan osaltaan vaikuttaa alentavasti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärään. 

Toinen hankkeen kehittämiskohteista on monialaisen verkostotyön parantaminen. Monitoimijaisen yhteistyömallin kehittämisessä ja käyttöönotossa olen ollut mukana 2020, kun Kuopiossa pilotoitiin ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa koolle kutsuttavaa perhekeskustiimiä. Kokeilusta asiakkailta saadun palautteen pohjalta monitoimijainen yhteistyömalli toimii ja vähentää päällekkäistä työtä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun samoja asioita ei tarvitse kertoa eri tahoille moneen kertaan. Sen sijaan asia etenee yhdellä yhteisellä tapaamisella, jossa pohditaan ratkaisuja ja tehdään yhteinen suunnitelma jatkosta. 

On mielenkiintoista päästä jatkamaan tätä työtä nyt LUMO-hankkeessa, suunnaten monialaisen yhteistyön kehittämistä lastensuojeluasiakkaiden auttamiseksi. Kertyneen kokemukseni mukaan asiakkaiden tulee olla aktiivisesti mukana kehittämisessä alusta lähtien. Siksi olen ilahtunut siitä, että LUMO-hankkeen ykköstavoitteena on asiakasosallisuuden parantaminen. 

Pohjois-Savossa on puhututtanut viime aikoina lastensuojelutyöntekijöiden kuormittuminen ja resurssit. Hanketyössä tulemme kuulemaan työntekijöitä. Sekä systeeminen toimintamalli että monitoimijainen yhteistyömalli tuovat juurrutettuina toimintoina helpotusta niin kuormittuneisuuteen kuin resurssikysymyksiin. Monitoimijaisessa yhteistyömallissa perhe ja verkosto jakavat yhteisen käsityksen tilanteesta ja päällekkäisen työn määrä minimoituu. 

Lähdetäänhän kehittämään lastensuojelua yhteistyössä!

Maria Partanen työskentelee LUMO-hankkeessa Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisasiantuntijana (maria.partanen(at)kuopio.fi, p. 044 718 6522)

torstai 14. tammikuuta 2021

Terveiset Etelä-Savosta!

Marika Huupponen kutsuu
kehittämään lastensuojelua yhdessä
Olen aloittanut LUMO-hankkeessa joulukuussa 2020 Etelä-Savon hanketyöntekijänä. LUMO tulee sanoista lastensuojelun uudistaminen monialaisesti. Hanke on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Koulutukseltani olen YTM, sosiaalityöntekijä ja minulla on pitkä ura lastensuojelun ja sosiaalihuollon eri tehtävien parissa. Työskentelin ennen hanketta johtavana sosiaalityöntekijänä Sosterissa.

Elämme koronaepidemian keskellä haastavia aikoja. Olemme kaikki lukeneet uutisista, kuinka epidemia on vaikuttanut heikentävästi lapsiperheiden arkeen lisäämällä lapsiperheköyhyyttä, psyykkistä kuormitusta sekä pahoinvointia. 

Lastensuojeluilmoitusten määrä ja kiireelliset sijoitukset ovat olleet valtakunnallisesti nousussa viime syksyn aikana, mikä kielii pahoinvoinnin kasvusta. Etelä-Savon lastensuojelullinen tilanne on tilastojen valossakin huolestuttava, sillä kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä suhteutettuna väkilukuun on ollut useamman vuoden maan suurimpia (1,8 % vuonna 2019/Sotkanet). 

Koen erityisen tärkeänä, että myös lastensuojeluun panostetaan: nyt jos koskaan se on tarpeen lapsiperheiden elinolosuhteiden parantamiseksi. LUMOssa kehitetään lastensuojelun monialaista yhteistyötä, jotta lapsi saa tarkoituksenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Perheiden ja lapsen osallisuutta tulee vahvistaa. Siksi meidän on tärkeää ottaa kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat mukaan lastensuojelun kehitystyöhön jo heti hankkeen alkumetreillä ja luoda mallit yhteiskehittämiselle. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä sote- ja sivistystoimijoiden kanssa. Parhaimmillaan muutoksella päästään oikea-aikaiseen ja monialaiseen arviointiin ja pystytään hyödyntämään konsultaatiomahdollisuutta sovittujen rakenteiden avulla. Organisaatiotasolla yhteistyötä tekemällä päällekkäiset arviot poistuvat ja resurssia säästyy.

Lastensuojeluun on rantautunut systeeminen toimintamalli, jonka tavoitteena on pyrkiä pois perinteisestä ongelmakeskeisestä työskentelystä kohti ihmissuhdeperustaista työotetta. Lastensuojelussa luodaan suhdetta lapseen ja perheenjäseniin, työskentely on vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista. Systeeminen lastensuojelu on monialaista tiimityötä. Siinä otetaan käyttöön perheterapeuttinen lähestymistapa. Näin suuri työotteen muutos edellyttää onnistuakseen koko lastensuojelun ja tiimin kouluttamista uuteen toimintatapaan. Myös yhteistyökumppanit tarvitsevat perehdytystä työotteeseen. 

Mallin hyödyt asiakastyöhön ovat jo nähtävissä: työskentely on lisännyt luottamusta ja vahvistanut perheen toimintakykyä sekä tuonut uusia näkökulmia ja ratkaisuja perheen tilanteeseen. Toki myös pulmia on noussut esiin esimerkiksi ajankäytön, osaamisen vahvistamisen ja rakenteiden suhteen. Työskentelymalli on jo alkanut muovautua kiinteäksi osaksi Etelä-Savon lastensuojelun arkea. Tästä on hyvä jatkaa. 

Toivotan oikein hyvää vuotta 2021 kaikille ja olethan rohkeasti yhteydessä lastensuojelun kehittämisasioissa!

Marika Huupponen työskentelee LUMO-hankkeessa Etelä-Savon lastensuojelun kehittäjänä (yhteystiedot: marika.huupponen (at) essote.fi, p. 040 359 7659)


keskiviikko 13. tammikuuta 2021

Sosiaalialan ammattilainen - olet merkityksellinen vaikuttaja!

Virpi Kilpeläinen kannustaa vaikuttamaan
Viime aikoina olen paljon pohtinut merkityksellisyyttä työelämässä. Mitä tarkoittaa merkityksellisyys työssä, erityisesti sosiaalialalla? Paljon on kysymyksiä ja tasoja, miten tätä aihetta voi lähestyä. 

Jokainen meistä haluaa kokea olevansa tärkeä ja merkityksellinen niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssään.  Kokemus merkityksellisyydestä on jokaiselle omanlaisensa ja henkilökohtainen. Mikä saa sinut kokemaan oman työsi merkityksellisenä? 

Sosiaalialan ammattilaisena kohtaat päivittäin asiakkaita, joilla on huolia ja murheita. Pieniä ja isoja. Näet ja kuulet työssäsi monenlaista. Huono-osaisuus, eriarvoisuus ja rakenteelliset ongelmat ovat sinulle tuttuja. 

Suuret asiakasmäärät ja jatkuva kiire voivat painaa, jolloin helposti syöksyt asiakkaasta toiseen. Tavoitteenasi on selvitä päivästä aina seuraavaan. Ymmärrettävää, mutta myös hyvin uuvuttavaa. Täytyy saada jotain muuta. Jotain muutosta tilanteeseen. Niin asiakkaiden tilanteeseen, sinun omaan työhösi sekä yhteiskunnallisiin asioihin.

Voisiko merkityksellisyys tulla omaan työhösi juuri näihin asioihin vaikuttamalla? Yksi keino vaikuttaa asioihin on rakenteellinen sosiaalityö, jonka avulla tuodaan näkyviin tietoa asiakkaista, rakenteista sekä yhteiskunnallisista ongelmista ja tuetaan siten päätöksentekoa. 

Kiireisen asiakastyön arjessa voi tuntua välillä siltä, että kirjaaminen, raportointi tai erilaisten mittareiden täyttäminen on ajanhukkaa ja pois asiakastyöstä. Kaikki tämä on kuitenkin äärimäisen tärkeää. Tuotat tietoa juuri sieltä, missä sitä tietoa on! 

Juuri sinä voit olla se, joka tuo esille asiakkailtasi saamaa tietoa ja omaa kokemuksellista tietoasi. Tällöin voit olla monin tavoin merkityksellinen niin asiakkaille asiakastyön arjessa kuin laajemmin asioihin vaikuttajana. Toivottavasti voit kokea merkityksellisyyden tunteen myös itse!

Virpi Kilpeläinen työskentelee ISOssa SOSRAKE-hankkeen projektikoordinaattorina.

Tahdolla tutkimuksia sosiaalialalle

Tarja Kauppila iloitsee sosiaalityön
 tutkimuksen vahvistumisesta
Rakastan lukemista ja parhaita teoksia saatan lukea monta kertaa. Viimeksi metsästin kirjahyllyn uumenista tunnetun kirjailijan menestysteosta. Tiedätte, miten siinä käy: sitä, mitä etsii, ei löydä, mutta sen sijaan löytää muuta kiinnostavaa. 

Talvinen tykkilumimaisema kannessa ja otsikkona Tahdolla tuloksia sosiaalialalla (2010). Oi, kuka teistä vielä muistaa tämän? Osaamiskeskusten toimittama ystäväkirja sosiaalineuvos Martti Lähteiselle hänen jäädessään eläkkeelle sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Kirjan esipuheessa todetaan, että osaamiskeskukset ovat tuolloin jo ”lunastaneet paikkansa kehittämisen areenalla”. Ja tätä seuraava lause on herkullinen: ”Sosiaalityön käytäntöjen ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä tutkimustarpeisiin vastaaminen ovat keskeisiä lähiajan tehtäviä.” 

Lähiaikaahan ehti tuostakin vielä kulua kymmenen vuotta, ennen kuin sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkimuksen valtionrahoitus näki päivänvalon vuoden 2020 lopulla. Sosiaalihuoltolakiin lisätyn 60 c §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi jatkossa myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille, jotka sopivat yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa. 

Ensimmäiset historialliset sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoituspäätökset tehtiin vuoden viimeisenä päivänä. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat eri tavoin mukana yhteistyössä kaikissa rahoitetuissa tutkimuksissa. Onnen päivä!

Soccan johtaja Pirjo Marjamäki muistutti juuri, että itse asiassa tätä tutkimuksen valtionrahoitusta on aktiivisesti tavoiteltu jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Ja sitäkin varhaisempi STM:n työryhmämuistio (1997:4) vahvistaa, että tutkimus ja kehittäminen on nähty tiiviinä parina sosiaalihuollon erityisosaamisen turvaamisessa ja koko alan uudistamisessa. Osaamiskeskusten pitkäjänteinen kehittämistoiminta sai nyt viimein kaipaamansa ’tutkimuspuoliskon’, ja alan tutkimuksellinen kehittämistoiminta vähitellen vahvistuu.

Varovasti selaan ystäväkirjaa, ja kaihomieleen palautuvat kiitoksin arvokkaat yhteistyökumppanit, joista monet ovat siirtyneet eläkkeelle ja osa tuonpuoleiseen. Marttia on kirjan lehdillä kuvailtu ”sitkeäksi sissiksi, periaatteelliseksi ja peräänantamattomaksi kuin umpihankihiihtäjäksi, taitavaksi junailijaksi ja diplomaatiksi sekä innovatiiviseksi uusien mahdollisuuksien näkijäksi”. Vastaavanlaista vahvaa tahtoa, osaamista ja sinnikkyyttä tarvitaan vielä paljon siihen, että nyt käynnistettävät tutkimukset – ja kaikki myöhemmätkin - valaisevat sosiaalityön kehittämistä viisaaseen ja vaikuttavaan suuntaan. 

Uraauurtavien tahtoketjussa jokainen lenkki on tärkeä.

Tarja Kauppila on ISOn johtaja.